ಸಿಬ್ಬಂದ್ದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ವಿಭಾಗ

ಸಿಬ್ಬಂದ್ದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಅಭಿವೃದ್ದಿ ವಿಭಾಗ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗ-1

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀರಾವರಿ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗ -2

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ವಿಭಾಗ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ

ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಬಿಲ್ಲ್ ವಿಭಾಗ

ಲೆಕ್ಕ ವಿಭಾಗ

ನಗದು ವಿಭಾಗ