ಆಡಿಯೋ

ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಚಯ

ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾಹಿರಾತು

ಜಾಹಿರಾತು

audioಭೂ-ಒಡೆತನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ - ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

audioಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಯಶೋಗಾಥೆ-ಧಾರವಾಡ

ಯಶೋಗಾಥೆ-ಹಾಸನ

ಯಶೋಗಾಥೆ-ಮಂಡ್ಯ

ಯಶೋಗಾಥೆ - MCF

ಯಶೋಗಾಥೆ - MSY

ಯಶೋಗಾಥೆ - ಮೈಸೂರು

ಯಶೋಗಾಥೆ - SEP-ISB

ಯಶೋಗಾಥೆ - ವಿಜಯಾಪುರ

ಯಶೋಗಾಥೆ -ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ

ಯಶೋಗಾಥೆ - ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ಭೂ-ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಸಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ

ವೀಡಿಯೊ

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ತಪಾಸಣೆ - ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ - ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್. ಅಂ.ಅ.ನಿ

"ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಕಿರುಚಿತ್ರ"

"ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ "

"ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ "

"ಭೂ-ಒಡೆತನ ಯೋಜನೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ"