ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್, ಶಾಸಕರು,

ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಡಾ: ಅಂಅನಿ

ಶ್ರೀ.ಮತಿ ಎನ್. ನಾಗಾಂಭಿಕ ದೇವಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

Director

ಶ್ರೀ.ಮತಿ ಎನ್. ನಾಗಾಂಭಿಕ ದೇವಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸ.ಕ.ಇ

ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರಪುರ್

Director

ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರಪುರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಆಯುಕ್ತರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,

ಶ್ರೀ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ಕೆ.ಎಂ, ಕ.ಆ.ಸೇ(ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ).,

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಎಂ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕ.ಆ.ಸೇ(ಹಿ.ಶ್ರೇ).,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂ.ಅ.ನಿ

ಶ್ರೀ. ಸುದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್. ಡಿ.ಎಸ್

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ಸುದರ್ಶನ್ ಕುಮಾರ್. ಡಿ.ಎಸ್

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಕಲ್ಯಾಣ)
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ. ಹೇಮಲತಾ

Director

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಿ. ಹೇಮಲತಾ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಡಳಿತ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಯು. ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ್

Member Secretary

ಶ್ರೀ ಯು. ಚಂದ್ರನಾಯ್ಕ್.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ.ನಿ.

Managing Director

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಪ್ಟ ಜಾತಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ.ನಿ.
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

Director

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎ)
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಆರ್. ದೇವಾನಂದ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ.ಎನ್.ಆರ್.ದೇವಾನಂದ

ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಶ್ರೀ. ಬಿ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿಳಿಕಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಬಿಳಿಕಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಶ್ರೀ. ಬಸವರಾಜ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಆರ್ಯ

Director

ಶ್ರೀ.ಬಸವರಾಜ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಆರ್ಯ

ನಿರ್ದೇಶಕರು